Szkolenie – Ludmiła Pietrzak – 28 wrzesień 2022r

Data publikacji: 13.07.2022 | Data wydarzenia: 28.09.2022

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze

wspólnie z Wydziałem Budownictwa,  Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

  ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE

w dniu 28 września 2022 r. (środa)

 

Temat  szkolenia:

„Użytki gruntowe w pracach geodezyjnych. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych i stabilizacja powstałych punktów granicznych”

 

Miejsce  szkolenia:     Uniwersytet  Zielonogórski,   Budynek  A-8, sala 215

 1. Profesora Zygmunta Szafrana 1,   65-516    Zielona Góra

 

Szkolenie jest adresowane do:  wykonawców prac geodezyjnych, administracji geodezyjnej i kartograficznej,

pracowników i studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

oraz wszystkich zainteresowanych osób

 

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Redaktor Naczelna miesięcznika „Przegląd Geodezyjny”, geodeta  uprawniony w zakresach 1,2,3,5,6,7,  członek Komisji Kwalifikacyjnej  ds. uprawnień zawodowych  przy GGK, rzeczoznawca  majątkowy, doświadczony wykładowca

 

Przebieg szkolenia:

– czas szkolenia:                       9.00  –  15.00

– rejestracja uczestników:          8.30  –    9.00

– w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa, na zakończenie dyskusja

Dodatkowych informacji udzielają:   Bożena  Szymańska   i   Krzysztof  Konarski,

                                    tel.    603 304 458,   605 831 770    e-mail: kis@data.pl; szymanska_b5@poczta.onet.pl

 

Uczestnicy szkolenia  będą mieli  możliwość  parkowania na miejscach  parkingowych  Uniwersytetu.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

250 zł – dla członków SGP, którzy mają opłacone składki,
300 zł – dla każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego „FORMULARZA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU” oraz wersja doc.

wyłącznie  pocztą   elektroniczną  na  adres:   kis@data.pl    do dnia 16 września 2022 r.

Faktury  i  zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu  uczestnicy  otrzymają   po  zakończeniu  szkolenia.

 

Prezes  Oddziału  SGP w  Zielonej Górze

                                                                                                    Maria Mrówczyńska

 

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Użytki gruntowe w pracach geodezyjnych
 2. Omówienie interpretacji prawnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z przykładami, w zakresie użytków Bp,B,Ba,Bi.
 3. Omówienie interpretacji MRiRW w zakresie zwolnienia z należności i opłat dla terenów mieszkaniowych. Na działce budowlanej deweloper buduje kilka budynków – dla ilu zwolnienie z należności i opłat?
 4. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Odniesienie gruntów rolnych do przepisów EGiB i gruntów leśnych do ustawy o lasach w zakresie wyłączeń z produkcji.
 5. WZiZT a ochrona gruntów rolnych i leśnych. Kiedy w zależności od użytków wydanie wuzetki nie jest możliwe – przykłady.
 6. Decyzja zezwalająca na wyłączenie po 19.09.2020 i jej znaczenie w procesie inwestycyjnym a faktyczne wyłączenie.
 7. Odwrócenie wyłączenia w przypadku zaniechania procesu inwestycyjnego.
 8. Grunt wyłączony z produkcji zakupiony przez rolnika – dokumentacja – działania organu.
 9. Użytki Ls i Lz – kiedy i który – możliwości zmiany gruntów leśnych na inne użytki. Wyłączanie gruntów z produkcji leśnej. Las jest w EGiB, ale na gruncie nie istnieje. Co z tym zrobić? Jak odlesić las?
 10. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. Droga wewnętrzna na użytku Ls.
 11. Prawo Budowlane i Polska Norma PN-B-01027 – zamierzenie inwestycyjne a zakres wyłączenia i zasięg użytku Bp, B, Ba, Bi.
 12. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz linie w projekcie a użytek Bp, B, Ba, Bi.
 13. Zasięg użytku Bp w kontekście tyczenia geodezyjnego bądź rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Zasięg użytku Bp w opracowaniu geodezyjnym – jak utworzyć poprawnie użytek Bp.
 14. Użytek B, Ba, Bi w geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po 31.07.2021.
 15. Użytek Br w ewidencji gruntów i budynków – nowe, szerokie orzecznictwo.
 16. Użytki w Rozporządzeniu „standardy” i Rozporządzeniu EGiB – ogólne reguły – rodzaje użytków od 31 lipca 2021.
 17. Klasyfikacja gruntów z urzędu i na wniosek – kiedy klasyfikacja z urzędu – konsekwencje zapisów §4 Rozporządzenia „klasyfikacyjnego” dla gruntów bez klasy w dokumentacji geodezyjnej.
 18. Rodzaj użytku w podziale z art. 95.7.
 19. Użytki w podziałach nieruchomości – aktualizować, pozostawić?
 20. Geodeta – nie klasyfikator – przyniósł do Zasobu zmierzony użytek. Użytek nie posiada klasy a powinien – czy Starosta może odmówić przyjęcia operatu?
 21. Klasyfikacja a deweloperzy. Kiedy można zmienić (głównie obniżyć) klasę gruntu? Jak ją skontrolować? Jak starosta może zakwestionować obniżenie klasy.
 22. Kiedy tereny mieszkaniowe B, a kiedy grunty rolne zabudowane Br? Kiedy wolno przywrócić Br? Klasyfikator czy geodeta? Pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie budowy i wpływ tej dokumentacji na rodzaj użytku.
 23. Budowa bądź poszerzanie dróg a wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.
 24. Użytek Tp i jego ujawnianie w EGiB. Wyłączanie gruntów z produkcji a użytek Tp.
 25. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Dostęp do drogi publicznej a droga wewnętrzna w MPZP. Czy istnieje dostęp do drogi publicznej w podziale? Służebności. Szerokości dróg wewnętrznych.
 26. Rowy w ewidencji gruntów i budynków. Rowy w trybie modernizacji EGiB. Jak sprostować błędne zapisy? Jak je uporządkować?
 27. Rów jako użytek rolny i rów jako las i rów jako grunt leśny lub zadrzewiony/zakrzewiony – co robić z rowami w pracach geodezyjnych, w tym w modernizacjach.
 28. Wody stojące – Ws, stawy – Wsr, oczka wodne w EGiB – kiedy które? Jaki użytek?
 29. W jakich pracach należy zaktualizować użytki gruntowe i na jakich działkach ewidencyjnych (podział, MDCP, inwentaryzacja powykonawcza).
 30. Fotowoltaika, – Ba czy Bi – elektrownie wiatrowe i stacje trafo – stacje bazowe telefonii komórkowej – jaki użytek?

 

 1. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 2. Nowe przepisy w zakresie definicji działki ewidencyjnej i punktów granicznych,(istniejące i projektowane, ISD, SPD).
 3. Atrybuty działki ewidencyjnej i punktów granicznych i ich źródło.
 4. Podstawy ujawnienia przebiegu granic działek ewidencyjnych w egib. Kiedy, jak i na jakiej podstawie nowe powierzchnie. Modyfikacja współrzędnych i powierzchni.
 5. Analiza materiałów źródłowych w kontekście ustalenia pgde.
 6. Ustalenia pgde w kontekście Aktów Własności Ziemi.
 7. Kiedy i w jaki sposób stosujemy §31-33 Rozporządzenia egib po wejściu nowego Rozporządzenia.
 8. Kiedy można ponownie ustalać granice ustalone. Czy można ustalać gdy było ustalenie. Kiedy?
 9. Jak oceniać możliwość ustalania pgde w kontekście 0,10 m?
 10. Osnowy pomiarowe w operatach z założenia egib i ich analiza oraz oceny w zakresie stosowania §31-33 egib.
 11. Zawiadamianie (w tym druk) o czynnościach ustalenia pgde, kogo, w jaki sposób, skuteczność zawiadomienia, kogo zawiadamiamy – dane podmiotowe w egib. Wzór protokołu a zawiadamianie stron. Zawiadamianie a fikcja doręczenia. Zawiadamianie a potencjalna stabilizacja.
 12. Strony ustalenia pgde oraz protokół ustalenia pgde. Wątpliwości co do stron na gruncie. Ustalenia w przypadku odcinka granicy i linii łamanej.
 13. Ustalenia pgde w kontekście uprawnień geodezyjnych.
 14. Gradacja czynności ustalenia pgde. Różnica w uwarunkowaniach pomiędzy §33.1 i §33.2 Rozporządzenia.
 15. Czy przy czynnościach ustalenia pgde mierzymy trwałe szczegóły terenowe.
 16. Zastosowanie fotogrametrii w ustaleniach pgde.
 17. Granice na MDCP. Ustalenia pgde przy pracach związanych z opracowaniem. Ustalenie przy liniach brzegu.

 

III. Stabilizacja granic w poszczególnych procedurach

 1. Stabilizacja w ustaleniach (kiedy wolno, jaki dokument sporządzić, obecność/nieobecność stron a stabilizacja).
 2. Stabilizacja w podziałach rolnych – czy można od razu w trakcie czynności podziałowych.
 3. Stabilizacja przy sporządzaniu MDCP.

 

 1. Tematy według nadesłanego zapotrzebowania (przesłanie tematów do 20 września 2022 r.). Dyskusja i odpowiedź na pytania

UWAGA: wraz ze zgłoszeniem można przekazać pytania do prowadzącego szkolenie.

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  Dane do faktury za szkolenie/konferencję

  Zabezpieczenie antyspamowe

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.